ግዝያዊ ምጉዳል ዋጋ
(DISCOUNT)!

LIVE YOUR DREAM!

Our Courses (እንህቦም ትምህርታት)

ስልጠና ኮምፒተር ንጀመርቲ

 • ሌላ ምስ Windows 10 ኮምፒተር (Navigate Windows 10 computer) ኮምቲተር 

 • ፕሮግራም ምጽዓንን ምድምሳስን (Install & uninstall programs)

 • ከመይ ጌርና ግእዝ ኣብ ኮምፒተር ንጽዕን (Install Geez application on computer)
 • ዝተፈላለዩ ዓይነት ብራውዘርን ትሕዝትኦምን (Internet browsers)

 • ኣጠቓቕማን ምሕደራን ኢመይ (Create account, compose & manage emails)

 • ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ጉግልን ኣጠቓቕምኦምን 
 • ኮምፒተር ፋይልን ፎልደርን ምኽፋት (Create new files & folders)

 • ኣንቲ ቫይረስ (Antivirus)

 • ኮምፒተር ንምግዛእ ዘድልዩና ኣገደስቲ መምዘኒታት (Main criteria when buying computer)
 • ዓይነታት ኮምፒተር (Types of computers)

ስልጠና ኮምፒተር 2ይ ደረጃ

 • ምሉእ ኣጠቓቕማ ጉግል ድራይቭ (Effective use of google drive)
 • ዎርድ ዶክመንት ምኽፋትን ምጽሓፍን  (Create, format & edit Word Doc)
 • ዎርድ ዶክመንት ኢዲት ምግባር (Organize & review shared Word Doc)
 • ፋይል ፕሪንት ምግባርን ምልኣኽን (Print, email & share file)
 • ኤክሰል ፋይል ምኽፋትን ዳታ ምእታውን (Create, enter, & format Excel data)
 • ኣጠቓቕማ ኤክሰል ፎርሙላን ቻርትን (Excel formulas, functions & charts) 
 • ምድላው ዉልቃዊ ባጀትን ሕሳብን (Prepare budget & finance with Excel)
 • ምኽፋትን ምድላውን ስላይድ (Create, format & edit presentation slides)
 • ኣጠቓቕማ ኣኒመሽንን ምርኢት ስላይድን (Apply animations & slide shows)
 • ምሕደራ ኮምፒተር ፋይን ፎልደርን (Manage computer files & folders)

ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊሽ

 • Meeting & Greeting People (ምስ ሰባት ሰላምታ ምልውዋጥ) 
 • How to introduce yourself to people (ከመይ ጌርና ገዛእ ርእስና ንሰባት ነላሊ)
 • How to give personal information (ከመይ ጌርና ዉልቃዊ ሓበሬታ ንህብ)
 • Talking about professions, places and countries (ብዛዕባ ስራሕ/ሞያ፡ ቦታታትን ሃገራትን ምዝራብ)
 • Talking about your possessions (ብዛዕባ እትውንኖም ነገራት ምዝራብ)
 • Expressing your feelings and likes (ስምዒትካን ትፈትዎ ነገርን ምግላጽ)
 • Talking about different events (ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ፍጻመታት ምዝራብ)
 • Talking about your abilities and skills (ብዛዕባ ክእለታትካ ምዝራብ)
 • How to use numbers & tell time (ኣጠቓቕማ ቁጽርታትን ግዜን)
 • How to get and give directions (ከመይ ጌርና ኣንፈት ናይ ቦታታት ንሓትትን ንሕብርን)

ስልጠና ቪድዮ ኢዲትንግ ንጀመርቲ

 • ሓፈሻዊ ሌላ ምስ ቪድዮ ኢዲትንግን ኣድላይነቱን (Introduction to video editing)
 • ጽቡቕ ቪድዮ ከማልኦም ዘለዎ ነገራት (Video quality requirements)
 • ከመይ ጌርና ኢዲትንግ ኣፕሊኬሽን ንጽዕኖ (How to download and install the editing apps)
 • ምሉእ ኣጠቓቕማ ናይ ዝተፈላለዩ ኢዲትንግ ኣፕሊኬሽናት (Complete editing apps guide)
 • ቪድዮ ኢዲትንግ ብተግባር (Real examples of basic video editing)
 • ኢዲት ዝገበርናዮ ቪድዮ ከመይ ጌርና ነውጽኦን ንጥቀመሉን (Exporting finished video and use it for different purposes)
 • YouTube channel ምኽፋት፣ ምትዕርራይን ምምሕዳርን (Creating, customizing and managing YouTube channel)
 • ከመይ ጌርና ስእሊ ኢዲት ንገብር (How to edit photo with apps)

ላዕለዋይ ደረጃ ቪድዮ ኢዲትንግ

 • Why you should learn video editing. What can you do with it?
 • Navigating different video editing softwares & their key features
 • Fundamentals of video editing and software overview
 • How to create a project, import footage & organize resources
 • Understanding video effects. How to add & work with video effects
 • How to remove and customize background from a video
 • How to add different visual aids (images or videos) into a video
 • Exploring color workspace and mastering color adjustment
 • Audio enhancing and adding a music or voiceover to a video
 • Exporting finished video and use it for different purposes
 • Demonstration: How to edit a video from beginning to end
 • Advice: Key criteria for making a great video
 • Computer system requirements for video editing
 • A step by step guide to master photoshop.  What can you do with it?
 • Navigating different photo editing software & apps
 • How to create a project and add photos
 • Customizing workspace and understanding editing tools
 • Understanding and working with layers
 • How to remove and customize photo background
 • Exploring and mastering photo quality adjustment
 • How to add texts to an image and formatting
 • How to crop and resize images
 • Photo retouching and filtering techniques
 • Demonstration: How to edit a photo from start to finish
 • What is online business & how it works (ኦንላይን ቢዝነስ እንታይ’ዩ፥ ብኸመይ ከ ይሰርሕ?)
 • Where to find products that can sell (ዝሽየጡ ንብረት ኣበይ ንረኽቦም)
 • How to find sustainable customers (ብኸመይ ቀጻልነት ዘለዎም ዕማዊል ንረክብ)
 • How to build & scale your business (ቢዝነስኩም ብኸመይ ተዕብይዎ)
 • Online business course (ትምህርቲ ኦንላይን ቢዝነስ)
 • Complete online store with the following (እዞም ዝስዕቡ ዘማልአ ኦንላይን ዱኳን ምስራሕ) 
 • Domain registration and hosting (ምምዝጋብ  ኦንላይን ዱኳን ኣብ ኢንተርነት)
 • Set up Credit cards & PayPal payment gateways (ክልተ ዓይነት መኽፈሊ ኣገባብ)
 • Plugin installation & integration (ኦንላይን ዱኳን ምስ ኣቕረብቲ ንብረት ምትሕሓዝ)
 • Connecting online store with FB page & Instagram (ኦንላይን ዱኳን ምስ FB & Instagram ምትሕሓዝ) 
 • Online store management complete training (ምሉእ ስልጠና ናይ ምሕደራ ኦንላይ ዱኳን)
 • 4 – month tech support (4 – ወርሒ ተክኒካዊ ሓገዝ)
 • Online store SEO optimization (ኦንላይን ዱኳና ኣብ  Google ብቐሊሉ ከምዝርከብ)
 • Google analytics (ናይ ዱኳና በጸሕቲ ንከታተለሉ)
 • FB Ads account settings
 • Whatsapp/messenger chat box
 • Online business course (ትምህርቲ ኦንላይን ቢዝነስ)
 • Complete online store with the following (እዞም ዝስዕቡ ዘማልአ ኦንላይን ዱኳን ምስራሕ) 
 • Domain registration and hosting (ምምዝጋብ  ኦንላይን ዱኳን ኣብ ኢንተርነት)
 • Set up Credit cards & PayPal payment gateways (ክልተ ዓይነት መኽፈሊ ኣገባብ)
 • Plugin installation & integration (ኦንላይን ዱኳን ምስ ኣቕረብቲ ንብረት ምትሕሓዝ)
 • Connecting online store with FB page & Instagram (ኦንላይን ዱኳን ምስ FB & Instagram ምትሕሓዝ) 
 • Online store management complete training (ምሉእ ስልጠና ናይ ምሕደራ ኦንላይ ዱኳን)
 • 4 – month tech support (4 – ወርሒ ተክኒካዊ ሓገዝ)
 • Online store SEO optimization (ኦንላይን ዱኳና ኣብ  Google ብቐሊሉ ከምዝርከብ)
 • Google analytics (ናይ ዱኳና በጸሕቲ ንከታተለሉ)
 • FB Ads account settings
 • Whatsapp/messenger chat box
 • ትምህርቲ ኮምፒተር ንጀመርቲ (Computer course for beginners)

Our Services (እንህቦም ኣገልግሎታት)

Website design

Logo design

Flyer or poster

Social media & event banner

Short video

Drarhub+1

Free Marketplace

TESTIMONIALS

ኣብ ድራር ኣካዳሚ ምስ ተመሃርኩ: እቲ ዝነበረኒ ድሌትን ተበግሶን: ክሰርሓሉን ክጽዕረሉን ኣብ መፈጸምታ ከብጽሖን ፍልጠትን ትብዓትን ቀሲመ:: በዚ ኣጋጣሚ ንጆርጆ ምስ መሳርሕቱ ከመስግኖም ይፈቱ። ከምዚ ዝበለ ትምህርትን ማዕዳን ብርትዓዊ ዋጋ ክትምሃር ዓቢ ዕድል እዩ:: ኣገባብ ኣቀራርባ ናይቲ ትምህርትን፡ ኣስራርሓ ናይቲ websiteን፡ ኣሰራርዓ ናይቲ ድኳንን: ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ድኳን ከነመሓድሮን ከነማዕብሎን ትገብርዎ ቴክኒካዊ ሓገዝ ኣዝዩ መሳጥን: ብዙሕ ትዕግስትን ኣኽብሮትን ኣርኢኹምና ኢኹም እሞ ደጊመ የመስግን:: ኣብ መወዳእታ፥ እቶም ናትኩም ቢዝነስ ክትውንኑን ክትዓብዩን ሕልሚ ዘለኩም ሰባት: ኣብ ድራር ኣካዳሚ ክትመሃሩ ይምሕጸነኩም::
ኣነ ብዝተምሃርኩዎ ናይ online business ትምህርቲ ከምኡ ውን ምስራሕ website ኣዝየ ዓጊበ እየ:: ናብቲ ናይ ወትሩ ሕልመይ ዘብጽሕ ምሉእ ሓገዝን ስልጠናን ስለዝረኸብኩ ድሮ ስርሐይ ጅሚረ ኣለኹ: ኣብ ዝለዓለ ክበጽሕ ድማ ተስፋ ይገብር:: ኩሉኹም ከምዚ ናተይ ሕልሚ ዘለኩም ናብ Drar Academy ምጹ: ርግጸኛ እየ ድማ እንተ ጽዒርኩም ከምትዕወቱን ኣብ ሂወትኩም ኣዝዩ ሓጋዚ ዝኾነ ትምህርቲ ከምትረኽቡን::
ምስጋናይ ብምቕዳም፥ ኣሰራርሓ ናይ Drar Academy ካብ ትጽቢተይ ንላዕሊ እዩ ነይሩ ንዓይ። ኣባላት Drar Academy ንንውሕ ዝበለ ግዜ ሓጊዞምንን ከምኡ’ውን ወብሳይት ጥራይ ዘይኮነ ዝሰርሑልካ፡ ኣገባብ ኣጠቓቕምኡ’ውን ብንጹር መገዲ ስለዝምህሩኻ ኣዝየ ኣድኒቐዮም። ካብዚ ንላዕሊ ማዕቢሎም ነቶም ብሕጂ ዝመጹ ተመሃሮ ዝያዳ ከምዘሕጉስዎም ኣይጠራጠርን። እሞ ብዛዕባ online business ክትመሃሩ ድሌት ዘለኩም ሰባት ተኻፈልቲ ናይዚ ብቡሉጻት ሰባት ዝተዳለወ ብሉጽ ትምህርቲ ክትኮኑ ይመኽረኩም። የቐንየለይ!
ኣነ በቲ ጆርጆ ድራር ዝህቦ፡ ኣብ ሂወትካ ሃናጽን ፍልጠት ሓዘል ማዕዳን ምኽርታትን ኣቀዲመ ስለዝዓገብኩ ነዚ ናይ online business ትምህርቲ ክወስድ ወሲነ። እዚ ናይ ትምህርቲ፡ ብቀሊሉ ሰብ ክርድኦ ብዝኽእልን ዓሚቕ ፍልጠት ኣብቲ ዓውደ ትምህርቲ ዘቅስም ምኻኑ ክገልጽ ይፈቱ። እቲ ኣቀራርባ ትምህርቲን ፍሉይ ተክኒካዊ ደገፋትን ካብ ዝተጸበኽዎ ንላዕሊ ኮይኑ ረኺበዮ። ንኹሉኹም ለውጢ በሃግቲ፡ Drar Academy ክትውከሱ ይምሕጸነኩም። ርግጸኛ`የ! ዕጉባትን ሕጉሳትን ኮንኩም ከምእትወጹ።
ኣነ ሚዛን ጸጋይ ዝተበሃልኩ፥ ኣደ ክልተ ቆልዑ በይነይ ኮይነ ደቀይ ዘዕቢ ኣደ አየ። ኣብ ገዛይ ኮይነ ድማ ጨጉሪ (Human hair & jewelry) እንዳሸጥኩ ይነብር ኣለኹ። ይኹን እምበር፥ ኩሉ ግዜ ብኸመይ ኣብ ገዛይ ኮይነ እንዳሰራሕኩ ይዓቢ ካብ ምሕሳብ ዓዲ ኣይዋዓልኩን። ኣብ Drar Academy፥ Online business ዝብል ምስ ረኣኹ ድማ ነቲ ትምህርቲ ክወስዶ በቅዔ። በቲ ዝሃብኩምኒ ትምህርትን ስልጠናን ድማ አዝየ ሕጉስቲ እየ። ስርሐይ ክመልኮ ተሓባቢሮምኒ፥ ብንእሽተይ ጀሚረ እንተ ጽዒረ ኣብ ዝላዓለ ክበጽሕ ተስፋይን ትምነተይን እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ድማ በቲ ትህብዎ ትምህርትን ኩሉ ምቕሉል ሓገዝን ኣዝየ እየ ዘድንቐኩም፥ ብልብይ ድማ ብጣዕሚ የመስግነኩም። Thank you so much! ዝኾነ ሰብ ኣብ ገዛ ኮይኑ፥ ብፍላይ ንደቁ እንዳዕበየ ኣታዊ ዝደሊ፥ በዚ ኣጋጣሚ የተባብዓኩም።
It was totally amazing to take “Online Business Pro” class at Drar Academy which includes online business course and online store design. I feel Super High-Energy and inspired by their brilliant work. The knowledge they share is an eye-opener for me. I really feel proud, happy, and honored to know them, and to work with them. They are truly GREAT TEACHERS. Also, I have been very happy with the customer service and the attention to detail for my “Online Store” design. I highly recommend Drar Academy for both your website and SEO needs. I trust that they will do what is needed to be sure their clients are completely satisfied. Thanks!
ነቲ ኣብ’ዚ ዓውዲ ንኽትነጥፍ፣ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ፡ሜላታትን ቀረባትን የድልየካ ዝብል ብመልክዕ ሓሳባት ዝወሰድክዎ ናይ online business ስልጠና ኣብ ግብሪ ንኸውዕሎ: ሰብ ብቀሊሉ ክርድኦ ዝኽእል ኣዝዩ ቀሊልን ደስ ዘብልን online store website ስለዝተሰርሓለይ ኣዚየ የመስግን።ብተወሳኺ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘለና ሕጽረት ኣፍልጦ ተረዲእኩም፡ ኩሉ ዘለና ሕቶታት ኣብ ምምላስ ብመልክዕ ቪድዮታትን ብቴሌፎንን ትገብርዎ ጻዕርን፥ ብህድኣት ናይ ምርዳእ ክእለትኩምን ኣዝየ ከድንቀኩምን ከመስግነኩምን ይደሊ።Thank you!!!
ኣነ በዚ ኣብ Drar Academy ዝወሰደክዎ ናይ online business ስልጠና ካብ መጠን ንላዕሊ ዕጉብ ኢየ። ብኩሉ እኹል ደገፍ ስለ ዝረከብኩ ከኣ ናተይ Website ከፊተ ጽቡቅ ዝኮነ ስራሕ ይሰርሕ ኣለኹ። ኣብ'ቲ ዝለዓለ ንክበጽሕ ከኣ ምሉእ ተስፋ ኣለኒ። ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ንክዋሳእ ሕልሚ ስለ ዝነበረኒ ብጋህዲ ከኣ ኣብ Drar Academy ረኪበዮ። ከምዚ ዓይነት ራኢ ወይ ሕልሚ ንዘለኩም ከኣ ናብ Drar Academy ከይድኩም ተግባራዊ ንክትቅይርዎ በዚ ኣጋጣሚ 'ዚ ይምሕጸነኩም። ሓውኹም ሙሌ ተስፎም።
ኣነ ሞናሊዛ ይበሃል፡ ነዚ ናይ ነዊሕ እዋን ሕልመይ ብምምሃረይ ዘለኒ ሓጎስ ክገልጽ ይፈቱ። ኣብዚ Online Business ምስራሓይ ብጣዕሚ እየ ዕግብቲ፥ ክምኡ’ውን ብዙሕ ነገር እየ ተማሂረ። በቲ ዝተዋህበኒ ትምህርቲ ከምኡ’ውን ሓገዝ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም። Vielen vielen Dank!
መጀመርያ ብዛዕባ Online business ኣዝዩ ብሉጽን ተግባራውን ዝኾነ ትምህርቲ ወሲደ፥ ሕጂ ድማ ከም’ቲ ዝሓሰብክዎን ዝደለኽዎን ብርትዓዊ ዋጋ Online store ክውንን በቒዐ። ብተወሳኺ’ውን እቲ Online store ከመይ ጌሩ ይሰርሕ፥ ብኸመይ ንብረት ተምጸእ፥ ብኸመይ እቲ Online store ብቐሊሉ ብሰባት ይፍለጥ ካልእን ዝብል ምሉእ ስልጠና ተዋሂቡኒ። እንሆ ድማ እቲ Online store ብግቡእ ወቂቡ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ። ፍልጠቶምን ግዚኦምን ከይበቐቑ ንዝሓገዙኒ ኣባላት Drar Academy ኣዝየ የመስግኖም። ብሉጽ ትምህርትን ኣገልግሎትን ክትረኽቡ ናብ Drar Academy ምጹ።
ኣነ ቅድም online business course ወሲደ ካብኡ ክቅጽል ወይ ስጉምቲ ክወስድ ስለ ዝነበረኒ ከኣ ናተይ online shop ክህልወኒ ወሲነ። ኣባላት Drar Academy ከኣ እቲ ካብኦም ዝድለ ዘበለ ነቲ ስራሕ ክሳብ መወዳእታ ዝበጽሕ ዘሃቡኒ ኣገልግሎትን ሓገዝን እኹል ተክኒካዊ ኣፍልጦን ወሲደ ስርሐይ ክጅምር በቒዐ። ከምዚ ናተይ ዓይነት መደብ እንድሕሪ ሃልይኩም ኣብ Drar Academy ክትምዝገቡ ይመኽረኩም።
ኣዝየ የመስግነኩም Drar Academy ስለ’ቲ ዝተገብረለይ ምትሕብባር፡ እዚ ናይ Drar Academy ትምህርቲ ከም ክሉ ግዝየ ኣገዳሲ ኮይኑ ረኺበዮ። ነፍሲ ወከፍ ኣርእስቲ፡ መወከሲ መጻሕፍቲ ኣገዳሲ ትሕዝቶ ዘለዎን ኣተባባዕን ኮይኑ ረኺበዮ። ኣብ መወዳአታ ከኣ በቲ ናይ ወብሳይት ኣቀራርባ ኣዝየ ተገሪመ። ድሕሪ ትምህርቲ፡ ወብሳይት ብምስራሕን ኩሉ ዘድሊ ሓበሬታ ብምድላውን ስለ ኩሉ ዝተገብረለይ ዘደንቕ ሓገዝን፥ ብትዕግስቲ ስለዝኮነ ድማ ኣዝየ የመስግን። Drar academy is highly recommended.
ኣነ ብዝረኸብክዎ ናይ online business ትምህርትን Online store ምስራሕ ኣገልግሎትን ካብ ዝተጸበኽዎ ንላዕሊ ዕጉብን ሕጉስን እየ። ብዘይካ እቲ ዝደለኽዎ Online store ምስራሕ፡ ምሉእ ተክኒካዊ ድጋፍን ከመይ ጌርካ ዕዳጋ ትፈጥርን ዝብል ስልጠናን ተዋሂቡኒ። ዝነበረኒ ኩሉ ሕቶታተይ ተመሊሱለይ፡ እንሆ ከማን ስርሐይ ጀሚረ። ኩሉኹም ከም’ዚ ናተይ ተመሳሳሊ መደብ ዘለኩም፡ ናብ Drar Academy ምጹ፥ ርግጸኛ እየ ድማ ሕጉሳት ኮይንኩም ከም ትወጹ።
ንነዊሕ ግዜ ዝደልዮ ዝነበርኩ: ዝረኸብክዎ ትምህርትን ኣገልግሎት ምስራሕ Online store ኣዝየ ሕጉስትን ዕግብትን እየ። ብፍላይ ሕቶ ምስዝህልወኒ ሕቶይ ብቑልጡፍን ንጹር መልሲ እናረኸብኩ ንልዕሊ 1 ወርሒ ምሉእ ሓገዝን ስልጠናን ስለዝተዋህበኒ ካብ ልቢ የመስግን። ስሉጥን ጽፉፍን ኣገልግሎት እሞ ድማ ብቛንቛ ትግርኛ ምኻኑ ዘሐጉስ እዩ። ደጊመ የቅንየለይ Drar Academy። ንሰኹም ብሩኻት ኢኹም!
ካብ draracademy ዝረኸብክዎ ናይ online business ትምህርቲ ከምኡ ውን ኣገልግሎት ምስራሕ Online store ኣዝየ ዕጉብ እየ። ናብ’ቲ ናይ ወትሩ ሕልመይ ዘብጽሕ ምሉእ ሓገዝ ስለዝተገብረለይ ድሮ ስርሐይ ጀሚረ ኣለኹ፥ ኣብ ዝለዓለ ክበጽሕ ድማ ተስፋ ይገብር። ከም’ዚ ናተይ ክትሕገዙ ምስ እትደልዩ ናብ Drar Academy ተወከሱ፥ በቲ ዝወሃበኩም ግብራዊ ትምህርትን ስልጠናን ከም እትዓግቡ ከኣ ርግጸኛ እየ።
ካብ ዝተመኮርክዎ ከካፍል ደስ ይብለኒ፥ ቅድም ግን ን Drar Academy ከመስግኖም እፈቱ። ኣብ’ዚ ክመጽእ ከለኹ ሕልመይ ክሰምር ኢለ ኣይሓሰብኩን ማለት ንኣፍልጦ ኢለ አየ ጀሚረዮ፥ ድሓር ግን ካብ ትጽቢተይ ወጻኢ ኮይኑ ረኺበዮ፥ ማለት ኣብ ደስ ዝበልካ ትገብሮ ሙዃኑ ፈቲዮ። ስለዚ ኩሉ ሰብ ክመሃሮ ደስ ይብለኒ። Drar Academy ካብ ትምህርቶም ክሳብ website ምስራሕ ደስ ዝብል ትሕዝቶን ኣገልግሎትን ኣለዋም። ስለዚ ኣብ draracadmey.com መጺኹም ተመሃሩ፥ ከም ትዓግቡ ከኣ ኣይጠራጠርን እየ።
ብዝረኸብክዎ ትምህርትን ኣገልግሎት ምስራሕ Online store ኣዝየ ዕጉብ እየ። ብፍላይ፥ ንልዕሊ 1 ወርሒ ምሉእ ሓገዝን ስልጠናን ስለዝተዋህበኒ ብጣዕሚ የመስግን። ዝነበረኒ ተክኒካዊ ሕቶታተን ጸገማትን ተመሊሱለይ Online store ንስራሕ ድልዉቲ ኮይና ኣላ። ስሉጥን ጽፉፍን ኣገልግሎት ምስ እትደልዩ ናብ Drar Academy ምጹ። የቐንየለይ!
ኣነ ሓንቲ ካብ ናይ ጆርጆ ተማሃሪት እየ፥ ዝወሰድክዎ ትምህርቲ ከኣ ኣዝዩ ፍሉይን ብተዓጻጻፊ ካብ ትጽቢተይ ንላዕሊ ኮይኑ ረኺበዮ። እቲ ኣብ 2019 ዝወሰድክዎ ናይ Stock Market ትምህርቲ ጽቡቕ ውጽኢት ስለዝርኣኹሉ መሊሰ ድማ ሕጂ ኣብ Drar Academy ናይ Online Business ትምህርቲ ወሲደ። ኣብዚ ደው ኣይበልኩን፡ ብሉጽ ዝኾነ website ኣስርሒ ወናኒት ናተይ online shop ኮይነስ ስረሐይ ኣብ ምጅማር ይርከብ ኣለኹ። ስለ’ዚ ነዚ ብዘይ መጠን ሓጋዝን ብሉጽን ትምህርትን ኣገልግሎትን ክትጥቀምሉ የማኽረኩም።

Technical Support

Let’s take care the technical and time wasting work for you. 

SUBSCRIBE for website technical support below. 

Click below to create Facebook business page, PayPal and Stripe payment accounts

Drar – FZCO: Drar Academy
      Dubai Silicon Oasis, DDP, Building A2

      Dubai, UAE