ከመይ ጌርና ንምዝገብ - ቪድዮ ንርአ

Our courses and services

ecommerce-3688436_1920
 • What is online business & how it works (ኦንላይን ቢዝነስ እንታይ’ዩ፥ ብኸመይ ከ ይሰርሕ?)
 • Where to find products that can sell (ዝሽየጡ ንብረት ኣበይ ንረኽቦም)
 • How to find sustainable customers (ብኸመይ ቀጻልነት ዘለዎም ዕማዊል ንረክብ)
 • How to build & scale your business (ቢዝነስኩም ብኸመይ ተዕብይዎ)
image 4
 • Online business course (ትምህርቲ ኦንላይን ቢዝነስ)
 • Complete online store with the following (እዞም ዝስዕቡ ዘማልአ ኦንላይን ዱኳን ምስራሕ) 
 • Domain registration and hosting (ምምዝጋብ  ኦንላይን ዱኳን ኣብ ኢንተርነት)
 • Set up Credit cards & PayPal payment gateways (ክልተ ዓይነት መኽፈሊ ኣገባብ)
 • Plugin installation & integration (ኦንላይን ዱኳን ምስ ኣቕረብቲ ንብረት ምትሕሓዝ)
 • Connecting online store with FB page & Instagram (ኦንላይን ዱኳን ምስ FB & Instagram ምትሕሓዝ) 
 • Online store management complete training (ምሉእ ስልጠና ናይ ምሕደራ ኦንላይ ዱኳን)
 • 1-month technical support (ናይ 1 ወርሒ ተክኒካዊ ሓገዝ)
Image 1
 • Online business course (ትምህርቲ ኦንላይን ቢዝነስ)
 • Complete online store with the following (እዞም ዝስዕቡ ዘማልአ ኦንላይን ዱኳን ምስራሕ) 
 • Domain registration and hosting (ምምዝጋብ  ኦንላይን ዱኳን ኣብ ኢንተርነት)
 • Set up Credit cards & PayPal payment gateways (ክልተ ዓይነት መኽፈሊ ኣገባብ)
 • Plugin installation & integration (ኦንላይን ዱኳን ምስ ኣቕረብቲ ንብረት ምትሕሓዝ)
 • Connecting online store with FB page & Instagram (ኦንላይን ዱኳን ምስ FB & Instagram ምትሕሓዝ) 
 • Online store management complete training (ምሉእ ስልጠና ናይ ምሕደራ ኦንላይ ዱኳን)
 • 2-month technical support (ናይ 2 – ወርሒ ተክኒካዊ ሓገዝ)
 • Online store SEO optimization (ኦንላይን ዱኳና ኣብ  Google ብቐሊሉ ከምዝርከብ)
 • Google analytics (ናይ ዱኳና በጸሕቲ ንከታተለሉ)
 • FB Ads account settings
 • Whatsapp/messenger chat box

ትሕዝቶ እንህቦም ትምህርትን ኣገልግሎትን ንምርዳእ ነዚ ቪድዮ ተመልከቱ።
Watch this video to learn about our courses and services.

image 6
 • ሌላ ምስ ኮምፒተር

 • ዝተፈላለዩ ዓይነት ብራውዘርን ትሕዝትኦምን

 • ኣጠቓቕማን ምሕደራን ኢመይ

 • ኣተሓሕዛ ኮምፒተር ፋይልን ፎልደርን

 • ኮምፒተር ፕሮግራም ምጽዓንን ምድምሳስን

 • ከመይ ጌርና ግእዝ ንጥቀም

 • ዓይነታት ኮምፒተር

 • ኮምፒተር ንምግዛእ ዘድልዩና ኣገደስቲ መምዘኒታት

 • ኣንቲ ቫይረስ

template-1599667_1280
 • Domain registration and hosting (ምምዝጋብ  ኦንላይን ዱካን ኣብ ኢንተርነት)
 • Set up Credit cards & PayPal payment gateways (ክልተ ዓይነት መኽፈሊ ኣገባብ)
 • Plugin installation & integration (ኦንላይን ዱካን ምስ ኣቕረብቲ ንብረት ምትሕሓዝ)
 • Connecting online store with FB page & Instagram (ኦንላይን ዱካን ምስ FB & Instagram ምትሕሓዝ) 
 • Free 1-month technical support (ናጻ ናይ 1 ወርሒ ተክኒካዊ ሓገዝ)
Colored 3d webinar isometric concept with online business training description or headline vector illustration
 • Sales and branding technics (ሜላታት መሸጣን ብራንድን)
 • Product selection (ምምራጽ ንብረት)
 • Growing your business using social media (ሾሻል መድያ ተጠቒምካ ቢዝነስካ ምዕባይ)
 • Promoting your business through targeted Ads (ሜላታት መዋዕውዒ ቢዝነስ)

Technical Support

Let’s take care the technical and time wasting work for you. 

SUBSCRIBE for website technical support below. 

TESTIMONIALS

ኣነ ብዝተምሃርኩዎ ናይ online business ትምህርቲ ከምኡ ውን ምስራሕ website ኣዝየ ዓጊበ እየ:: ናብቲ ናይ ወትሩ ሕልመይ ዘብጽሕ ምሉእ ሓገዝን ስልጠናን ስለዝረኸብኩ ድሮ ስርሐይ ጅሚረ ኣለኹ: ኣብ ዝለዓለ ክበጽሕ ድማ ተስፋ ይገብር:: ኩሉኹም ከምዚ ናተይ ሕልሚ ዘለኩም ናብ Drar Academy ምጹ: ርግጸኛ እየ ድማ እንተ ጽዒርኩም ከምትዕወቱን ኣብ ሂወትኩም ኣዝዩ ሓጋዚ ዝኾነ ትምህርቲ ከምትረኽቡን::
ንድሌታተይ ሓሳባት ካብ ሙኻን ሓሊፉ ተግበራዊ ንክኸዉን ብዝቀሰምክዎ ትምህርትን ብኣሰራርሓ online store ዕግብቲ ኢየ፥ ካብ ሓሳባት ናብ ተግባር ስለዘሰጋገረኒ። ንኻልኦት ድማ ከምዚ ናተይ ተማሂርኩም ናይ ባዕልኹም online store ንኽትውንኑ ናብ Drar Academy ክትውከሱ የማኽረኩም።ብዉጽኢት ናይ’ቲ ትምህርቲ ከም ትዓብዩ ርግጸኛ ኢየ።
እዚ ናይ ኦንላይን ቢዝነስ ትምህርቲ ብጣዕሚ ሓጋዚ ኮይኑ ረኪበዮ። ብፍላይ ከኣ ኣነ ኣብ ቢዝነስ ተገዳስነት ኔሩንን ቅድሚ ሕጂ ውን ዝሰርሓሉ ዝነበርኩ ዓውዲ ስለ ዝኾነ ነቲ ተመኩረይ ብትምህርቲ መሰረት ክዓቢ ሓጊዙኒ። ሓደሽቲ ዘይፈልጦም ነገራት ውን ተማሂረ።ስለዚ ንኹሎም ተገዲሶም ዝመሃሩኒ ብጣዕሚ ከመስግኖም ይፈቱ።
እቲ ኣብ ሓሳብና ጥራሕ ዝነበረ ድሌታትና ናብ ግብሪ ንኽውዕል ዝተማሃርናዮ ትምህርቲ ናይ online business ምስ በዓል በተይን ጓለይን፥ ብምቕጻል ድማ ናትና online store ከነስርሕ ምብቃዕና ንሕና ኣዚና ዕጉባት ኢና። መጀምርታ ምስ ካልኦት ሓሲብና ኔርና፥ online store ክስርሑልና ግን ትምህርቲ ከምዘይህቡና፥ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ’ውን ምስ ሓተቱና ናብ Drar Academy መጺና ብኣዩ ሕሱር ዋጋ ኩሉ ወዲኦም፥ ብኸመይ ንብረት ነውርድን ንሸይጥን ከምኡውን ብኸመይ ነቲ online store ምስ ሰባት ነላልዮ ዝብል ትምህርትን ስልጠናን ሂቦም ጊዚኦም ከይበቐቑ ኣብ መፈጸምታ ኣብጺሖምና። ስለዚ ንኹሎም ኣባላት Drar Academy ብዝገብርዎ ዘለዉ ሓገዝ እንዳ ኣመስገና፥ ነቶም ካልኦት ድሌት ዘለዎም የሕዋትና ኣብዚ መጺኦም ንኽመሃሩ ነማኽሮም።
ኣነ ሚዛን ጸጋይ ዝተበሃልኩ፥ ኣደ ክልተ ቆልዑ በይነይ ኮይነ ደቀይ ዘዕቢ ኣደ አየ። ኣብ ገዛይ ኮይነ ድማ ጨጉሪ (Human hair & jewelry) እንዳሸጥኩ ይነብር ኣለኹ። ይኹን እምበር፥ ኩሉ ግዜ ብኸመይ ኣብ ገዛይ ኮይነ እንዳሰራሕኩ ይዓቢ ካብ ምሕሳብ ዓዲ ኣይዋዓልኩን። ኣብ Drar Academy፥ Online business ዝብል ምስ ረኣኹ ድማ ነቲ ትምህርቲ ክወስዶ በቅዔ። በቲ ዝሃብኩምኒ ትምህርትን ስልጠናን ድማ አዝየ ሕጉስቲ እየ። ስርሐይ ክመልኮ ተሓባቢሮምኒ፥ ብንእሽተይ ጀሚረ እንተ ጽዒረ ኣብ ዝላዓለ ክበጽሕ ተስፋይን ትምነተይን እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ድማ በቲ ትህብዎ ትምህርትን ኩሉ ምቕሉል ሓገዝን ኣዝየ እየ ዘድንቐኩም፥ ብልብይ ድማ ብጣዕሚ የመስግነኩም። Thank you so much! ዝኾነ ሰብ ኣብ ገዛ ኮይኑ፥ ብፍላይ ንደቁ እንዳዕበየ ኣታዊ ዝደሊ፥ በዚ ኣጋጣሚ የተባብዓኩም።
ነቲ ኣብ’ዚ ዓውዲ ንኽትነጥፍ፣ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ፡ሜላታትን ቀረባትን የድልየካ ዝብል ብመልክዕ ሓሳባት ዝወሰድክዎ ናይ online business ስልጠና ኣብ ግብሪ ንኸውዕሎ: ሰብ ብቀሊሉ ክርድኦ ዝኽእል ኣዝዩ ቀሊልን ደስ ዘብልን online store website ስለዝተሰርሓለይ ኣዚየ የመስግን።ብተወሳኺ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘለና ሕጽረት ኣፍልጦ ተረዲእኩም፡ ኩሉ ዘለና ሕቶታት ኣብ ምምላስ ብመልክዕ ቪድዮታትን ብቴሌፎንን ትገብርዎ ጻዕርን፥ ብህድኣት ናይ ምርዳእ ክእለትኩምን ኣዝየ ከድንቀኩምን ከመስግነኩምን ይደሊ።Thank you!!!
ነቲ ንነዊሕ እዋን ዝምነዮ ዝነበርኩ Online store ከም’ቲ ዝደልዮን ዓማዊል’ውን ነቲ ዝደለይዎ ንብረት ብቐሊሉ ክረክብዎ ከምዝኽእሉን ጌሩ ስለዝተሰርሓለይ ኣዝየ እየ ዘመስግን። ልዕሊ ኹሉ ድማ በቲ ዝትዋህበኒ ስልጠናን ሓገዝን ብጣዕሚ ዕግብቲ እየ። ከም’ዚ ናተይ Online business ተማሂርኩም ናይ ዉልቅኹም Online store ወኒንኩም ሂወትኩም ንኽትመርሑ ናብ Drar Academy ተወከሱ፥ ከምትዓግቡ ድማ ርግጸኛ እየ።
ኣነ ቅድም online business course ወሲደ ካብኡ ክቅጽል ወይ ስጉምቲ ክወስድ ስለ ዝነበረኒ ከኣ ናተይ online shop ክህልወኒ ወሲነ። ኣባላት Drar Academy ከኣ እቲ ካብኦም ዝድለ ዘበለ ነቲ ስራሕ ክሳብ መወዳእታ ዝበጽሕ ዘሃቡኒ ኣገልግሎትን ሓገዝን እኹል ተክኒካዊ ኣፍልጦን ወሲደ ስርሐይ ክጅምር በቒዐ። ከምዚ ናተይ ዓይነት መደብ እንድሕሪ ሃልይኩም ኣብ Drar Academy ክትምዝገቡ ይመኽረኩም።
መጀመርያ ብዛዕባ Online business ኣዝዩ ብሉጽን ተግባራውን ዝኾነ ትምህርቲ ወሲደ፥ ሕጂ ድማ ከም’ቲ ዝሓሰብክዎን ዝደለኽዎን ብርትዓዊ ዋጋ Online store ክውንን በቒዐ። ብተወሳኺ’ውን እቲ Online store ከመይ ጌሩ ይሰርሕ፥ ብኸመይ ንብረት ተምጸእ፥ ብኸመይ እቲ Online store ብቐሊሉ ብሰባት ይፍለጥ ካልእን ዝብል ምሉእ ስልጠና ተዋሂቡኒ። እንሆ ድማ እቲ Online store ብግቡእ ወቂቡ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ። ፍልጠቶምን ግዚኦምን ከይበቐቑ ንዝሓገዙኒ ኣባላት Drar Academy ኣዝየ የመስግኖም። ብሉጽ ትምህርትን ኣገልግሎትን ክትረኽቡ ናብ Drar Academy ምጹ።
ኣነ ሓንቲ ካብ ናይ ጆርጆ ተማሃሪት እየ፥ ዝወሰድክዎ ትምህርቲ ከኣ ኣዝዩ ፍሉይን ብተዓጻጻፊ ካብ ትጽቢተይ ንላዕሊ ኮይኑ ረኺበዮ። እቲ ኣብ 2019 ዝወሰድክዎ ናይ Stock Market ትምህርቲ ጽቡቕ ውጽኢት ስለዝርኣኹሉ መሊሰ ድማ ሕጂ ኣብ Drar Academy ናይ Online Business ትምህርቲ ወሲደ። ኣብዚ ደው ኣይበልኩን፡ ብሉጽ ዝኾነ website ኣስርሒ ወናኒት ናተይ online shop ኮይነስ ስረሐይ ኣብ ምጅማር ይርከብ ኣለኹ። ስለ’ዚ ነዚ ብዘይ መጠን ሓጋዝን ብሉጽን ትምህርትን ኣገልግሎትን ክትጥቀምሉ የማኽረኩም።
ካብ draracademy ዝረኸብክዎ ናይ online business ትምህርቲ ከምኡ ውን ኣገልግሎት ምስራሕ Online store ኣዝየ ዕጉብ እየ። ናብ’ቲ ናይ ወትሩ ሕልመይ ዘብጽሕ ምሉእ ሓገዝ ስለዝተገብረለይ ድሮ ስርሐይ ጀሚረ ኣለኹ፥ ኣብ ዝለዓለ ክበጽሕ ድማ ተስፋ ይገብር። ከም’ዚ ናተይ ክትሕገዙ ምስ እትደልዩ ናብ Drar Academy ተወከሱ፥ በቲ ዝወሃበኩም ግብራዊ ትምህርትን ስልጠናን ከም እትዓግቡ ከኣ ርግጸኛ እየ።
ንነዊሕ ግዜ ዝደልዮ ዝነበርኩ: ዝረኸብክዎ ትምህርትን ኣገልግሎት ምስራሕ Online store ኣዝየ ሕጉስትን ዕግብትን እየ። ብፍላይ ሕቶ ምስዝህልወኒ ሕቶይ ብቑልጡፍን ንጹር መልሲ እናረኸብኩ ንልዕሊ 1 ወርሒ ምሉእ ሓገዝን ስልጠናን ስለዝተዋህበኒ ካብ ልቢ የመስግን። ስሉጥን ጽፉፍን ኣገልግሎት እሞ ድማ ብቛንቛ ትግርኛ ምኻኑ ዘሐጉስ እዩ። ደጊመ የቅንየለይ Drar Academy። ንሰኹም ብሩኻት ኢኹም!
ኣነ ብዝረኸብክዎ ናይ online business ትምህርትን Online store ምስራሕ ኣገልግሎትን ካብ ዝተጸበኽዎ ንላዕሊ ዕጉብን ሕጉስን እየ። ብዘይካ እቲ ዝደለኽዎ Online store ምስራሕ፡ ምሉእ ተክኒካዊ ድጋፍን ከመይ ጌርካ ዕዳጋ ትፈጥርን ዝብል ስልጠናን ተዋሂቡኒ። ዝነበረኒ ኩሉ ሕቶታተይ ተመሊሱለይ፡ እንሆ ከማን ስርሐይ ጀሚረ። ኩሉኹም ከም’ዚ ናተይ ተመሳሳሊ መደብ ዘለኩም፡ ናብ Drar Academy ምጹ፥ ርግጸኛ እየ ድማ ሕጉሳት ኮይንኩም ከም ትወጹ።
ካብ ዝተመኮርክዎ ከካፍል ደስ ይብለኒ፥ ቅድም ግን ን Drar Academy ከመስግኖም እፈቱ። ኣብ’ዚ ክመጽእ ከለኹ ሕልመይ ክሰምር ኢለ ኣይሓሰብኩን ማለት ንኣፍልጦ ኢለ አየ ጀሚረዮ፥ ድሓር ግን ካብ ትጽቢተይ ወጻኢ ኮይኑ ረኺበዮ፥ ማለት ኣብ ደስ ዝበልካ ትገብሮ ሙዃኑ ፈቲዮ። ስለዚ ኩሉ ሰብ ክመሃሮ ደስ ይብለኒ። Drar Academy ካብ ትምህርቶም ክሳብ website ምስራሕ ደስ ዝብል ትሕዝቶን ኣገልግሎትን ኣለዋም። ስለዚ ኣብ draracadmey.com መጺኹም ተመሃሩ፥ ከም ትዓግቡ ከኣ ኣይጠራጠርን እየ።
ብዝረኸብክዎ ትምህርትን ኣገልግሎት ምስራሕ Online store ኣዝየ ዕጉብ እየ። ብፍላይ፥ ንልዕሊ 1 ወርሒ ምሉእ ሓገዝን ስልጠናን ስለዝተዋህበኒ ብጣዕሚ የመስግን። ዝነበረኒ ተክኒካዊ ሕቶታተን ጸገማትን ተመሊሱለይ Online store ንስራሕ ድልዉቲ ኮይና ኣላ። ስሉጥን ጽፉፍን ኣገልግሎት ምስ እትደልዩ ናብ Drar Academy ምጹ። የቐንየለይ!
ነቲ ካብ ትምህርቲ Online business ዝረኸብክዎ ኹሉ ሓሳባተይ መስመር ብምትሓዝ ወላ ሓደ ጎደሎ ዘይብላ Online store ስለዝሰተሰርሓለይ ካብ ልቢ የመስግን። ብተወሳኺ ነቲ Online store ምስ Facebook business page ብምትሕሓዝ ምስ ዓማዊል ብቐረባ ክዋሳእ ዕድል ተፈጢሩለይ። ከምኡ’ውን ብኸመይ ንብረት ናብ Online store ከምዘእቱን ካብ ዓማዊል ዝመጸኒ ጠለባት ምምላእን ንጹር ዝኾነ ስልጠና ተዋሂቡኒ።ስለ’ዚ ነዚ ሓድሽ መድረኽ ናይ ዓለምና ፈጢርዎ ዘሎ ዕድል ተጠቒሙ Online business ክኸፍት ዝደሊ ሰብ፥ ከም’ዚ ዓይነት ናይ Drar Academy ሓገዝ ካብ መጠን ንልዕሊ ኣገዳሲ እዩ። Thank you so much!

Click below to create Facebook business page, PayPal and Stripe payment accounts