LIVE YOUR DREAM!

Our courses and services

Colored 3d webinar isometric concept with online business training description or headline vector illustration
 • What is online business & how it works (ኦንላይን ቢዝነስ እንታይ’ዩ፥ ብኸመይ ከ ይሰርሕ?)
 • Where to find products that can sell (ዝሽየጡ ንብረት ኣበይ ንረኽቦም)
 • How to find sustainable customers (ብኸመይ ቀጻልነት ዘለዎም ዕማዊል ንረክብ)
 • How to build & scale your business (ቢዝነስኩም ብኸመይ ተዕብይዎ)
image 4
 • Online business course (ትምህርቲ ኦንላይን ቢዝነስ)
 • Complete online store with the following (እዞም ዝስዕቡ ዘማልአ ኦንላይን ዱኳን ምስራሕ) 
 • Domain registration and hosting (ምምዝጋብ  ኦንላይን ዱኳን ኣብ ኢንተርነት)
 • Set up Credit cards & PayPal payment gateways (ክልተ ዓይነት መኽፈሊ ኣገባብ)
 • Plugin installation & integration (ኦንላይን ዱኳን ምስ ኣቕረብቲ ንብረት ምትሕሓዝ)
 • Connecting online store with FB page & Instagram (ኦንላይን ዱኳን ምስ FB & Instagram ምትሕሓዝ) 
 • Online store management complete training (ምሉእ ስልጠና ናይ ምሕደራ ኦንላይ ዱኳን)
 • 2 – month tech support (2 – ወርሒ ተክኒካዊ ሓገዝ)
 • Online store SEO optimization (ኦንላይን ዱኳና ኣብ  Google ብቐሊሉ ከምዝርከብ)
 • Google analytics (ናይ ዱኳና በጸሕቲ ንከታተለሉ)
 • FB Ads account settings
 • Whatsapp/messenger chat box
Image 1
 • Online business course (ትምህርቲ ኦንላይን ቢዝነስ)
 • Complete online store with the following (እዞም ዝስዕቡ ዘማልአ ኦንላይን ዱኳን ምስራሕ) 
 • Domain registration and hosting (ምምዝጋብ  ኦንላይን ዱኳን ኣብ ኢንተርነት)
 • Set up Credit cards & PayPal payment gateways (ክልተ ዓይነት መኽፈሊ ኣገባብ)
 • Plugin installation & integration (ኦንላይን ዱኳን ምስ ኣቕረብቲ ንብረት ምትሕሓዝ)
 • Connecting online store with FB page & Instagram (ኦንላይን ዱኳን ምስ FB & Instagram ምትሕሓዝ) 
 • Online store management complete training (ምሉእ ስልጠና ናይ ምሕደራ ኦንላይ ዱኳን)
 • 2 – month tech support (2 – ወርሒ ተክኒካዊ ሓገዝ)
 • Online store SEO optimization (ኦንላይን ዱኳና ኣብ  Google ብቐሊሉ ከምዝርከብ)
 • Google analytics (ናይ ዱኳና በጸሕቲ ንከታተለሉ)
 • FB Ads account settings
 • Whatsapp/messenger chat box
 • ትምህርቲ ኮምፒተር ንጀመርቲ (Computer course for beginners)
image 6
 • ሌላ ምስ Windows 10 ኮምፒተር (Navigate Windows 10 computer)

 • ኮምፒተር ፕሮግራም ምጽዓንን ምድምሳስን (Install & uninstall programs)
 • ከመይ ጌርና ግእዝ ኣብ ኮምፒተር ንጽዕን (Install Geez application on computer)
 • ዝተፈላለዩ ዓይነት ብራውዘርን ትሕዝትኦምን (Internet browsers)

 • ኣጠቓቕማን ምሕደራን ኢመይ (Create account, compose & manage emails)

 • ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ጉግልን ኣጠቓቕምኦምን 
 • ኮምፒተር ፋይልን ፎልደርን ምኽፋት (Create new files & folders)

 • ኣንቲ ቫይረስ (Antivirus)

 • ኮምፒተር ንምግዛእ ዘድልዩና ኣገደስቲ መምዘኒታት (Main criteria when buying computer)
 • ዓይነታት ኮምፒተር (Types of computers)
Computer 2_Edited
 • ምሉእ ኣጠቓቕማ ጉግል ድራይቭ (Effective use of google drive)
 • ዎርድ ዶክመንት ምኽፋትን ምጽሓፍን  (Create, format & edit Word Doc)
 • ዎርድ ዶክመንት ኢዲት ምግባር (Organize & review shared Word Doc)
 • ፋይል ፕሪንት ምግባርን ምልኣኽን (Print, email & share file)
 • ኤክሰል ፋይል ምኽፋትን ዳታ ምእታውን (Create, enter, & format Excel data)
 • ኣጠቓቕማ ኤክሰል ፎርሙላን ቻርትን (Excel formulas, functions & charts) 
 • ምድላው ዉልቃዊ ባጀትን ሕሳብን (Prepare budget & finance with Excel)
 • ምኽፋትን ምድላውን ስላይድ (Create, format & edit presentation slides)
 • ኣጠቓቕማ ኣኒመሽንን ምርኢት ስላይድን (Apply animations & slide shows)
 • ምሕደራ ኮምፒተር ፋይን ፎልደርን (Manage computer files & folders)
Online education training illustration poster with teacher standing at the blackboard and explaining the lesson vector illustration
 • Meeting & Greeting People (ምስ ሰባት ሰላምታ ምልውዋጥ) 
 • How to introduce yourself to people (ከመይ ጌርና ገዛእ ርእስና ንሰባት ነላሊ)
 • How to give personal information (ከመይ ጌርና ዉልቃዊ ሓበሬታ ንህብ)
 • Talking about professions, places and countries (ብዛዕባ ስራሕ/ሞያ፡ ቦታታትን ሃገራትን ምዝራብ)
 • Talking about your possessions (ብዛዕባ እትውንኖም ነገራት ምዝራብ)
 • Expressing your feelings and likes (ስምዒትካን ትፈትዎ ነገርን ምግላጽ)
 • Talking about different events (ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ፍጻመታት ምዝራብ)
 • Talking about your abilities and skills (ብዛዕባ ክእለታትካ ምዝራብ)
 • How to use numbers & tell time (ኣጠቓቕማ ቁጽርታትን ግዜን)
 • How to get and give directions (ከመይ ጌርና ኣንፈት ናይ ቦታታት ንሓትትን ንሕብርን)

Technical Support

Let’s take care the technical and time wasting work for you. 

SUBSCRIBE for website technical support below. 

TESTIMONIALS

ኣነ ብዝተምሃርኩዎ ናይ online business ትምህርቲ ከምኡ ውን ምስራሕ website ኣዝየ ዓጊበ እየ:: ናብቲ ናይ ወትሩ ሕልመይ ዘብጽሕ ምሉእ ሓገዝን ስልጠናን ስለዝረኸብኩ ድሮ ስርሐይ ጅሚረ ኣለኹ: ኣብ ዝለዓለ ክበጽሕ ድማ ተስፋ ይገብር:: ኩሉኹም ከምዚ ናተይ ሕልሚ ዘለኩም ናብ Drar Academy ምጹ: ርግጸኛ እየ ድማ እንተ ጽዒርኩም ከምትዕወቱን ኣብ ሂወትኩም ኣዝዩ ሓጋዚ ዝኾነ ትምህርቲ ከምትረኽቡን::
ንድሌታተይ ሓሳባት ካብ ሙኻን ሓሊፉ ተግበራዊ ንክኸዉን ብዝቀሰምክዎ ትምህርትን ብኣሰራርሓ online store ዕግብቲ ኢየ፥ ካብ ሓሳባት ናብ ተግባር ስለዘሰጋገረኒ። ንኻልኦት ድማ ከምዚ ናተይ ተማሂርኩም ናይ ባዕልኹም online store ንኽትውንኑ ናብ Drar Academy ክትውከሱ የማኽረኩም።ብዉጽኢት ናይ’ቲ ትምህርቲ ከም ትዓብዩ ርግጸኛ ኢየ።
ኣነ በቲ ጆርጆ ድራር ዝህቦ፡ ኣብ ሂወትካ ሃናጽን ፍልጠት ሓዘል ማዕዳን ምኽርታትን ኣቀዲመ ስለዝዓገብኩ ነዚ ናይ online business ትምህርቲ ክወስድ ወሲነ። እዚ ናይ ትምህርቲ፡ ብቀሊሉ ሰብ ክርድኦ ብዝኽእልን ዓሚቕ ፍልጠት ኣብቲ ዓውደ ትምህርቲ ዘቅስም ምኻኑ ክገልጽ ይፈቱ። እቲ ኣቀራርባ ትምህርቲን ፍሉይ ተክኒካዊ ደገፋትን ካብ ዝተጸበኽዎ ንላዕሊ ኮይኑ ረኺበዮ። ንኹሉኹም ለውጢ በሃግቲ፡ Drar Academy ክትውከሱ ይምሕጸነኩም። ርግጸኛ`የ! ዕጉባትን ሕጉሳትን ኮንኩም ከምእትወጹ።
እቲ ኣብ ሓሳብና ጥራሕ ዝነበረ ድሌታትና ናብ ግብሪ ንኽውዕል ዝተማሃርናዮ ትምህርቲ ናይ online business ምስ በዓል በተይን ጓለይን፥ ብምቕጻል ድማ ናትና online store ከነስርሕ ምብቃዕና ንሕና ኣዚና ዕጉባት ኢና። መጀምርታ ምስ ካልኦት ሓሲብና ኔርና፥ online store ክስርሑልና ግን ትምህርቲ ከምዘይህቡና፥ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ’ውን ምስ ሓተቱና ናብ Drar Academy መጺና ብኣዩ ሕሱር ዋጋ ኩሉ ወዲኦም፥ ብኸመይ ንብረት ነውርድን ንሸይጥን ከምኡውን ብኸመይ ነቲ online store ምስ ሰባት ነላልዮ ዝብል ትምህርትን ስልጠናን ሂቦም ጊዚኦም ከይበቐቑ ኣብ መፈጸምታ ኣብጺሖምና። ስለዚ ንኹሎም ኣባላት Drar Academy ብዝገብርዎ ዘለዉ ሓገዝ እንዳ ኣመስገና፥ ነቶም ካልኦት ድሌት ዘለዎም የሕዋትና ኣብዚ መጺኦም ንኽመሃሩ ነማኽሮም።
ኣነ ሚዛን ጸጋይ ዝተበሃልኩ፥ ኣደ ክልተ ቆልዑ በይነይ ኮይነ ደቀይ ዘዕቢ ኣደ አየ። ኣብ ገዛይ ኮይነ ድማ ጨጉሪ (Human hair & jewelry) እንዳሸጥኩ ይነብር ኣለኹ። ይኹን እምበር፥ ኩሉ ግዜ ብኸመይ ኣብ ገዛይ ኮይነ እንዳሰራሕኩ ይዓቢ ካብ ምሕሳብ ዓዲ ኣይዋዓልኩን። ኣብ Drar Academy፥ Online business ዝብል ምስ ረኣኹ ድማ ነቲ ትምህርቲ ክወስዶ በቅዔ። በቲ ዝሃብኩምኒ ትምህርትን ስልጠናን ድማ አዝየ ሕጉስቲ እየ። ስርሐይ ክመልኮ ተሓባቢሮምኒ፥ ብንእሽተይ ጀሚረ እንተ ጽዒረ ኣብ ዝላዓለ ክበጽሕ ተስፋይን ትምነተይን እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ድማ በቲ ትህብዎ ትምህርትን ኩሉ ምቕሉል ሓገዝን ኣዝየ እየ ዘድንቐኩም፥ ብልብይ ድማ ብጣዕሚ የመስግነኩም። Thank you so much! ዝኾነ ሰብ ኣብ ገዛ ኮይኑ፥ ብፍላይ ንደቁ እንዳዕበየ ኣታዊ ዝደሊ፥ በዚ ኣጋጣሚ የተባብዓኩም።
It was totally amazing to take “Online Business Pro” class at Drar Academy which includes online business course and online store design. I feel Super High-Energy and inspired by their brilliant work. The knowledge they share is an eye-opener for me. I really feel proud, happy, and honored to know them, and to work with them. They are truly GREAT TEACHERS. Also, I have been very happy with the customer service and the attention to detail for my “Online Store” design. I highly recommend Drar Academy for both your website and SEO needs. I trust that they will do what is needed to be sure their clients are completely satisfied. Thanks!
ነቲ ንነዊሕ እዋን ዝምነዮ ዝነበርኩ Online store ከም’ቲ ዝደልዮን ዓማዊል’ውን ነቲ ዝደለይዎ ንብረት ብቐሊሉ ክረክብዎ ከምዝኽእሉን ጌሩ ስለዝተሰርሓለይ ኣዝየ እየ ዘመስግን። ልዕሊ ኹሉ ድማ በቲ ዝትዋህበኒ ስልጠናን ሓገዝን ብጣዕሚ ዕግብቲ እየ። ከም’ዚ ናተይ Online business ተማሂርኩም ናይ ዉልቅኹም Online store ወኒንኩም ሂወትኩም ንኽትመርሑ ናብ Drar Academy ተወከሱ፥ ከምትዓግቡ ድማ ርግጸኛ እየ።
ኣነ ቅድም online business course ወሲደ ካብኡ ክቅጽል ወይ ስጉምቲ ክወስድ ስለ ዝነበረኒ ከኣ ናተይ online shop ክህልወኒ ወሲነ። ኣባላት Drar Academy ከኣ እቲ ካብኦም ዝድለ ዘበለ ነቲ ስራሕ ክሳብ መወዳእታ ዝበጽሕ ዘሃቡኒ ኣገልግሎትን ሓገዝን እኹል ተክኒካዊ ኣፍልጦን ወሲደ ስርሐይ ክጅምር በቒዐ። ከምዚ ናተይ ዓይነት መደብ እንድሕሪ ሃልይኩም ኣብ Drar Academy ክትምዝገቡ ይመኽረኩም።
መጀመርያ ብዛዕባ Online business ኣዝዩ ብሉጽን ተግባራውን ዝኾነ ትምህርቲ ወሲደ፥ ሕጂ ድማ ከም’ቲ ዝሓሰብክዎን ዝደለኽዎን ብርትዓዊ ዋጋ Online store ክውንን በቒዐ። ብተወሳኺ’ውን እቲ Online store ከመይ ጌሩ ይሰርሕ፥ ብኸመይ ንብረት ተምጸእ፥ ብኸመይ እቲ Online store ብቐሊሉ ብሰባት ይፍለጥ ካልእን ዝብል ምሉእ ስልጠና ተዋሂቡኒ። እንሆ ድማ እቲ Online store ብግቡእ ወቂቡ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ። ፍልጠቶምን ግዚኦምን ከይበቐቑ ንዝሓገዙኒ ኣባላት Drar Academy ኣዝየ የመስግኖም። ብሉጽ ትምህርትን ኣገልግሎትን ክትረኽቡ ናብ Drar Academy ምጹ።
ኣነ ሓንቲ ካብ ናይ ጆርጆ ተማሃሪት እየ፥ ዝወሰድክዎ ትምህርቲ ከኣ ኣዝዩ ፍሉይን ብተዓጻጻፊ ካብ ትጽቢተይ ንላዕሊ ኮይኑ ረኺበዮ። እቲ ኣብ 2019 ዝወሰድክዎ ናይ Stock Market ትምህርቲ ጽቡቕ ውጽኢት ስለዝርኣኹሉ መሊሰ ድማ ሕጂ ኣብ Drar Academy ናይ Online Business ትምህርቲ ወሲደ። ኣብዚ ደው ኣይበልኩን፡ ብሉጽ ዝኾነ website ኣስርሒ ወናኒት ናተይ online shop ኮይነስ ስረሐይ ኣብ ምጅማር ይርከብ ኣለኹ። ስለ’ዚ ነዚ ብዘይ መጠን ሓጋዝን ብሉጽን ትምህርትን ኣገልግሎትን ክትጥቀምሉ የማኽረኩም።
ካብ draracademy ዝረኸብክዎ ናይ online business ትምህርቲ ከምኡ ውን ኣገልግሎት ምስራሕ Online store ኣዝየ ዕጉብ እየ። ናብ’ቲ ናይ ወትሩ ሕልመይ ዘብጽሕ ምሉእ ሓገዝ ስለዝተገብረለይ ድሮ ስርሐይ ጀሚረ ኣለኹ፥ ኣብ ዝለዓለ ክበጽሕ ድማ ተስፋ ይገብር። ከም’ዚ ናተይ ክትሕገዙ ምስ እትደልዩ ናብ Drar Academy ተወከሱ፥ በቲ ዝወሃበኩም ግብራዊ ትምህርትን ስልጠናን ከም እትዓግቡ ከኣ ርግጸኛ እየ።
ኣዝየ የመስግነኩም Drar Academy ስለ’ቲ ዝተገብረለይ ምትሕብባር፡ እዚ ናይ Drar Academy ትምህርቲ ከም ክሉ ግዝየ ኣገዳሲ ኮይኑ ረኺበዮ። ነፍሲ ወከፍ ኣርእስቲ፡ መወከሲ መጻሕፍቲ ኣገዳሲ ትሕዝቶ ዘለዎን ኣተባባዕን ኮይኑ ረኺበዮ። ኣብ መወዳአታ ከኣ በቲ ናይ ወብሳይት ኣቀራርባ ኣዝየ ተገሪመ። ድሕሪ ትምህርቲ፡ ወብሳይት ብምስራሕን ኩሉ ዘድሊ ሓበሬታ ብምድላውን ስለ ኩሉ ዝተገብረለይ ዘደንቕ ሓገዝን፥ ብትዕግስቲ ስለዝኮነ ድማ ኣዝየ የመስግን። Drar academy is highly recommended.
ነቲ ኣብ’ዚ ዓውዲ ንኽትነጥፍ፣ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ፡ሜላታትን ቀረባትን የድልየካ ዝብል ብመልክዕ ሓሳባት ዝወሰድክዎ ናይ online business ስልጠና ኣብ ግብሪ ንኸውዕሎ: ሰብ ብቀሊሉ ክርድኦ ዝኽእል ኣዝዩ ቀሊልን ደስ ዘብልን online store website ስለዝተሰርሓለይ ኣዚየ የመስግን።ብተወሳኺ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘለና ሕጽረት ኣፍልጦ ተረዲእኩም፡ ኩሉ ዘለና ሕቶታት ኣብ ምምላስ ብመልክዕ ቪድዮታትን ብቴሌፎንን ትገብርዎ ጻዕርን፥ ብህድኣት ናይ ምርዳእ ክእለትኩምን ኣዝየ ከድንቀኩምን ከመስግነኩምን ይደሊ።Thank you!!!
ኣነ ብዝረኸብክዎ ናይ online business ትምህርትን Online store ምስራሕ ኣገልግሎትን ካብ ዝተጸበኽዎ ንላዕሊ ዕጉብን ሕጉስን እየ። ብዘይካ እቲ ዝደለኽዎ Online store ምስራሕ፡ ምሉእ ተክኒካዊ ድጋፍን ከመይ ጌርካ ዕዳጋ ትፈጥርን ዝብል ስልጠናን ተዋሂቡኒ። ዝነበረኒ ኩሉ ሕቶታተይ ተመሊሱለይ፡ እንሆ ከማን ስርሐይ ጀሚረ። ኩሉኹም ከም’ዚ ናተይ ተመሳሳሊ መደብ ዘለኩም፡ ናብ Drar Academy ምጹ፥ ርግጸኛ እየ ድማ ሕጉሳት ኮይንኩም ከም ትወጹ።
ካብ ዝተመኮርክዎ ከካፍል ደስ ይብለኒ፥ ቅድም ግን ን Drar Academy ከመስግኖም እፈቱ። ኣብ’ዚ ክመጽእ ከለኹ ሕልመይ ክሰምር ኢለ ኣይሓሰብኩን ማለት ንኣፍልጦ ኢለ አየ ጀሚረዮ፥ ድሓር ግን ካብ ትጽቢተይ ወጻኢ ኮይኑ ረኺበዮ፥ ማለት ኣብ ደስ ዝበልካ ትገብሮ ሙዃኑ ፈቲዮ። ስለዚ ኩሉ ሰብ ክመሃሮ ደስ ይብለኒ። Drar Academy ካብ ትምህርቶም ክሳብ website ምስራሕ ደስ ዝብል ትሕዝቶን ኣገልግሎትን ኣለዋም። ስለዚ ኣብ draracadmey.com መጺኹም ተመሃሩ፥ ከም ትዓግቡ ከኣ ኣይጠራጠርን እየ።
ንነዊሕ ግዜ ዝደልዮ ዝነበርኩ: ዝረኸብክዎ ትምህርትን ኣገልግሎት ምስራሕ Online store ኣዝየ ሕጉስትን ዕግብትን እየ። ብፍላይ ሕቶ ምስዝህልወኒ ሕቶይ ብቑልጡፍን ንጹር መልሲ እናረኸብኩ ንልዕሊ 1 ወርሒ ምሉእ ሓገዝን ስልጠናን ስለዝተዋህበኒ ካብ ልቢ የመስግን። ስሉጥን ጽፉፍን ኣገልግሎት እሞ ድማ ብቛንቛ ትግርኛ ምኻኑ ዘሐጉስ እዩ። ደጊመ የቅንየለይ Drar Academy። ንሰኹም ብሩኻት ኢኹም!
ብዝረኸብክዎ ትምህርትን ኣገልግሎት ምስራሕ Online store ኣዝየ ዕጉብ እየ። ብፍላይ፥ ንልዕሊ 1 ወርሒ ምሉእ ሓገዝን ስልጠናን ስለዝተዋህበኒ ብጣዕሚ የመስግን። ዝነበረኒ ተክኒካዊ ሕቶታተን ጸገማትን ተመሊሱለይ Online store ንስራሕ ድልዉቲ ኮይና ኣላ። ስሉጥን ጽፉፍን ኣገልግሎት ምስ እትደልዩ ናብ Drar Academy ምጹ። የቐንየለይ!
ነቲ ካብ ትምህርቲ Online business ዝረኸብክዎ ኹሉ ሓሳባተይ መስመር ብምትሓዝ ወላ ሓደ ጎደሎ ዘይብላ Online store ስለዝሰተሰርሓለይ ካብ ልቢ የመስግን። ብተወሳኺ ነቲ Online store ምስ Facebook business page ብምትሕሓዝ ምስ ዓማዊል ብቐረባ ክዋሳእ ዕድል ተፈጢሩለይ። ከምኡ’ውን ብኸመይ ንብረት ናብ Online store ከምዘእቱን ካብ ዓማዊል ዝመጸኒ ጠለባት ምምላእን ንጹር ዝኾነ ስልጠና ተዋሂቡኒ።ስለ’ዚ ነዚ ሓድሽ መድረኽ ናይ ዓለምና ፈጢርዎ ዘሎ ዕድል ተጠቒሙ Online business ክኸፍት ዝደሊ ሰብ፥ ከም’ዚ ዓይነት ናይ Drar Academy ሓገዝ ካብ መጠን ንልዕሊ ኣገዳሲ እዩ። Thank you so much!

Click below to create Facebook business page, PayPal and Stripe payment accounts